โครงการ สนล. ห่วงใย ชุมชนปลอดภัย ร่วมใจ ป้องกันโควิด-19 ประจำปี 2565

9 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง มอบหมายให้คุณบุพชาติ พุทธิสาร นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม 8 ทำการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังร่วมกับ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด และ บริษัท เจม เอนไวรอลเเมนทอล เเมเนจเม้นท์ จำกัด และผู้ประกอบการในนิคมฯ มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับผู้นำชุมชนและโรงเรียนโดยรอบนิคมฯ ภายใต้ “โครงการ สนล. ห่วงใย ชุมชนปลอดภัย ร่วมใจ ป้องกันโควิด-19 ประจำปี 2565” ณ บริเวณห้องโถงกลาง ชั้น1 อาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง