วันที่ 19 มิถุนายน 61 เวลา 09.00 น. สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง จัดกิจกรรมเวทีสานสัมพันธ์สมาชิกเครือข่าย Eco Green Network

ประกอบด้วยผู้แทนชุมชน โรงเรียน ผู้ประกอบการ และหน่วยงานท้องถิ่น ในการจัดทำแผน รวมทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อจะนำไปจัดทำแผนงานพัฒนา /ปรับปรุงการดำเนินงานของ กนอ. ต่อไป ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง