วันที่ 2-4 กรกฎาคม 2561 ผอ.สนล. เยี่ยมร้านขายสินค้าชุมชน ตามโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยการจัดสถานที่ในการขายสินค้าชุมชน ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักงานนิคมฯลาดกระบัง