การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟอาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ปี 2565

วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวกังสดาล พงษ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังเป็นประธานในการประชุมฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟอาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ปี 2565 (ซ้อมบนโต๊ะ)

 

และเวลา 13.25 น. ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังมอบหมายให้นายณัฐวัฒก์ ฤทธิ์เรืองนาม วิศวกร 8 เป็นอำนวยการควบคุมภาวะฉุกเฉิน (ED) ดำเนินการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟอาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง (ซ้อมเสมือนจริง) ร่วมกับบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฝึกซ้อม ณ อาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง