องค์รวม กนอ.

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)  เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัด กระทรวงอุตสาหกรรมจัดตั้งโดยประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 339 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2515 และตราเป็นพระราชบัญญัติ กนอ. พ.ศ. 2522

ต่อมามีการแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539  การจัดตั้ง กนอ.  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกลไกของภาครัฐในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม ของประเทศด้วยการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมและรองรับการประกอบกิจการโรงงาน อุตสาหกรรมให้อยู่รวมกันอย่างเป็นระบบ

เพื่อสนับสนุนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และก่อให้เกิดการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม ไปสู่ทุกภูมิภาคของประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 ให้ขยายขอบเขตการพัฒนาจากภาคอุตสาหกรรมสู่ภาคบริการ

จรรยาบรรณ กนอ.

 1. พึงมีความรับผิดชอบต่อสาธารณชนที่นิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู่ และหรือได้รับผลกระทบอันเกิดจากการดำเนินงานขององค์กร
 2. พึงรักษา/ธำรง ไว้ซึ่งจารีตประเพณีและศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ ให้ความร่วมมือสนับสนุนนโยบายและกิจกรรมต่าง ๆ ของทางราชการและชุมชนด้วยความเอื้ออาทร โดยคืนผลกำไรส่วนหนึ่งขององค์กรให้แก่สังคมอย่างสม่ำเสมอ
 3. พึงรักษาความลับของผู้ลงทุน ผู้ใช้บริการ ผู้เกี่ยวข้อง และประชาชนอย่างจริงจัง และไม่นำไปใช้ประโยชน์เพื่อองค์กรหรือบุคคลโดย มิชอบ
 4. พึงให้บริการลูกค้าทุกระดับด้วยความประทับใจ โดยความรวดเร็ว ถูกต้อง ตลอดจนการให้บริการในระบบสาธารณูปโภคต่อผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องด้วย คุณภาพที่ได้มาตรฐานและราคาที่เป็นธรรม
 5. พึงยึดถือและปฏิบัติในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและสมดุล
 6. พึงสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงเศรษฐศาสตร์ให้แก่ประเทศชาติ รัฐบาล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร
 7. พึงให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ร่วมดำเนินงานและผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมเสมือนเป็นหน่วยงานและลูกค้าของ กนอ.
 8. พึงกำหนดเงื่อนไขกับคู่สัญญาอย่างเป็นธรร
 9. พึงให้ข้อมูลขององค์กรทั้งด้านบวกและด้านลบที่จำเป็นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือสาธารณะอย่างเพียงพอ เป็นจริง และถูกต้อง
 10. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 11. พึงเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด
 12. พึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทั้งด้านความรู้ ความสามารถและปลูกจิตสำนึกให้มีคุณธรรม ซื่อสัตย์พากเพียร อดทน และรับผิดชอบ

จรรยาบรรณคณะกรรมการ กนอ.

คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม ตรวจสอบได้ อันเป็นปัจจัยที่จะนำไปสู่ความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพขององค์กร คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยว กับจริยธรรมและจรรยาบรรณ เพื่อให้กรรมการได้ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้

จรรยาบรรณของคณะกรรมการ กนอ. ต่อ กนอ.

 1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดของ กนอ. และไม่ดำเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ กนอ.
 2. นำความรู้และทักษะการบริหารมาประยุกต์ใช้อย่างเต็มความสามารถ และบริหารงาน กนอ. ด้วยความระมัดระวังบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
 3. รักษาเกียรติยศชื่อเสียงของ กนอ. และรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของ กนอ.
 4. ไม่เปิดเผยข้อมูลลับของ กนอ. ต่อบุคคลภายนอก
 5. ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ของตน หรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจหน้าที่ของตนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการ แสวงหาผลประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นรวมทั้ง กนอ.

จรรยาบรรณของคณะกรรมการ กนอ. ต่อพนักงาน

 1. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกบุคคล และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ด้วยความเป็นธรรม
 2. ให้ความสำคัญให้กับพนักงานในเรื่อง สวัสดิภาพ ค่าตอบแทน และสวัสดิการที่เป็นธรรมแก่พนักงาน
 3. ดำเนินการอย่างเป็นระบบในการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง
 4. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในเรื่องจรรยาบรรณ เพื่อส่งเสริมให้มีการปฏิบัติที่เคร่งครัดในกลุ่มผู้บริหาร และพนักงาน
 5. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

จรรยาบรรณของคณะกรรมการ กนอ. ต่อลูกค้า

 1. ให้บริการที่มีคุณภาพ โดยกำหนดระดับคุณภาพที่ยอมรับได้
 2. แสวงหาช่องทางที่จะเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้าและประชาชนอย่างต่อเนื่อง
 3. สร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อให้ลูกค้าและประชาชนเกิดความพึงพอใจ
 4. เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
 5. จัดระบบให้ลูกค้าและประชาชนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการ และให้ลูกค้าและประชาชนได้รับการตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว

จรรยาบรรณของคณะกรรมการ กนอ. ต่อสังคมโดยรวม

 1. สร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยไม่กระทำการใดที่จะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวม
 2. คืนผลกำไรส่วนหนึ่งของ กนอ. ให้แก่กิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ำเสมอ โดยครอบคลุมการสนับสนุนจารีตประเพณีและศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทย และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 3. ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล

จรรยาบรรณผู้บริหาร

จรรยาบรรณของผู้บริหารต่อ กนอ.

ผู้บริหาร หมายความถึง พนักงานระดับผู้บังคับบัญชา ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วย พนักงาน

 1. พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร เกียรติยศ ศักดิ์ศรี และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพนักงาน
 2. พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้โดยประยุกต์ความรู้และทักษะการบริหารจัดการ อย่างสุดความสามารถในทุกกรณี ไม่บริหารองค์กรอย่างขาดความระมัดระวังหรือขาดการไตร่ตรอง
 3. ไม่พึงแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลใด ๆ ขององค์กรซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ และไม่ดำเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อองค์กร
 4. ไม่พึงเปิดเผยข้อมูลลับขององค์กรต่อบุคคลภายนอก
 5. จัดการดูแลมิให้ทรัพย์สินใด ๆ ขององค์กรเสื่อมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ
 6. รายงานสถานภาพขององค์กรโดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
 7. รายงานต่อสาธารณะถึงแนวโน้ม (Prospects) ในอนาคตขององค์กรทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงและมีข้อมูลสนับสนุนอย่างเพียงพอ
 8. บริหารจัดการความเสี่ยงและกำหนดระบบควบคุมภายในอย่างเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและกระทบต่อการดำเนินงานของ กนอ.
 9.  กำกับ ดูแล การดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

จรรยาบรรณของผู้บริหารต่อพนักงาน

 1. พึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
 2. พึงปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
 3. พึงปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกบุคคล และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และไม่ดำเนินการใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน
 4. สร้างแนวทางปฏิบัติที่ทำให้พนักงานตระหนักในความสำคัญของจรรยาบรรณ และบทบาทซึ่งพนักงานปฏิบัติได้ เพื่อเสริมสร้างให้เกิดพฤติกรรมที่อยู่ในกรอบของจรรยาบรรณอย่างทั่วถึงทั้ง องค์กร
 5. พึงให้ความมั่นใจกับพนักงานในองค์กร ในเรื่องสวัสดิภาพผลตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรมแก่พนักงานและความก้าวหน้าในงาน Career path
 6. สื่อสารข้อมูลทางกลยุทธ์ขององค์กร และนโยบายให้พนักงานทราบอย่างต่อเนื่อง
 7. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
 8. การแต่งตั้งและโยกย้าย การเลื่อนขั้น รวมถึงการให้รางวัล และการลงโทษพนักงาน ต้องมีคุณธรรม มีจริยธรรม และกระทำด้วยความยุติธรรม ความสุจริตใจ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานแต่ละบุคคล
 9. สนับสนุนให้พนักงานมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามความรู้ความสามารถ
 10. บริหารงานอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม และการให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน
 11. เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแจ้งเรื่องการทำผิดกฎหมายขององค์กร
 12. ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 13. ส่งเสริมให้พนักงานเป็นคนดีมีคุณธรรม ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

จรรยาบรรณของผู้บริหารต่อลูกค้าและประชาชน

 1. พึงให้บริการที่มีคุณภาพ โดยกำหนดระดับคุณภาพที่ยอมรับได้ของการบริการ
 2. พึงจัดระบบให้ลูกค้าและประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการ และให้ลูกค้าและประชาชนได้รับตอบสนองอย่างรวดเร็ว
 3. พึงเปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
 4. พัฒนาช่องทางที่จะเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้าและประชาชนอย่างต่อเนื่อง และมีการสร้างนวัตกรรมการบริหารใหม่ เพื่อให้ลูกค้าและประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด
 5. พึงปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าและประชาชนอย่างเคร่งครัด
 6. การนำเสนอการบริการจะต้องไม่ทำให้ลูกค้าและประชาชนเกิดความเข้าใจผิด หรือสับสน/นำเสนอการบริการด้วยความชัดเจนเพื่อป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้
 7. รักษาความลับของลูกค้าและประชาชนอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ รวมถึงไม่นำมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
 8. พยายามรักษาต้นทุนการผลิตให้ต่ำสุด ควบคู่กับรักษาคุณภาพของการบริการให้ได้มาตรฐาน
 9. ไม่ค้ากำไรเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของการบริการ และไม่กำหนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้าและประชาชนรับผิดชอบความเสียหายอย่างเป็นธรรมให้ลูกค้าและประชาชนที่ได้รับการบริการ ที่ผิดพลาด หรือไม่เป็นไปตามสัญญา หรือไม่เป็นไปตามข้อตกลง

จรรยาบรรณของผู้บริหารต่อคู่แข่งทางการค้า

 1. พึงประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
 2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม
 3. ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากซึ่งมูลความจริง

จรรยาบรรณของผู้บริหารต่อสังคมโดยรวม

 1. สร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยไม่กระทำการใดที่จะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
 2. ปฏิบัติ หรือควบคุมให้พนักงานปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล
 3. ไม่ยอมเป็นเครื่องมือ หรือสนับสนุนแนวทางใด ๆ ที่จะทำให้เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่าง ๆ
 4. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล และรายงานข้อมูลที่เกี่ยวกับการ ฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบต่าง ๆต่อหน่วยงาน
 5. คืนผลกำไรส่วนหนึ่งขององค์กรให้แก่กิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่าง สม่ำเสมอ โดยครอบคลุมการสนับสนุนจารีตประเพณีและศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทย และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

จรรยาบรรณพนักงานและลูกจ้าง

พนักงาน หมายความว่า บุคคลที่ กนอ. จ้างไว้ปฏิบัติงานในลักษณะประจำและรับเงินเดือนตามตำแหน่ง และขั้นที่บรรจุ
ลูกจ้าง หมายความว่า ลูกจ้างชั่วคราวที่ กนอ. จ้างไว้ ไม่เป็นการประจำ เพื่อทำงานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราว เป็นการจรหรือเป็นไปตามฤดูกาล

จรรยาบรรณพนักงานและลูกจ้างต่อ กนอ.

 1. ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎระเบียบ และคำสั่งของ กนอ. อย่างเคร่งครัด
 2. พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อุทิศตน ทุ่มเท ดูแลรักษาทรัพย์สินของ กนอ.
 3. พึงใช้เวลาและทรัพย์สินของ กนอ. ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 4. ไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ กนอ. รวมทั้งต้องเปิดเผยการมีความสัมพันธ์กับองค์กร สถาบันทางธุรกิจภายนอก หรือความสัมพันธ์ทางเครือญาติ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์
 5. ต้องรักษาความลับของลูกค้า ประชาชน และ กนอ. อย่างเคร่งครัด และไม่ใช้ข้อมูลภายในของ กนอ. หรือลูกค้า เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น
 6. ละเว้นหรือหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอกหรือสื่อมวลชนใน เรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานของ กนอ. โดยที่ตนเองไม่มีอำนาจหน้าที่ หรือเรื่องอื่นใดที่อาจกระทบกระเทือนต่อชื่อเสียงและการดำเนินการของ กนอ.
 7. ชี้แจงทำความเข้าใจกับบุคคลภายนอก เพื่อรักษาไว้ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีของ กนอ. เมื่อมีโอกาส
 8. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากพบว่า กนอ. หรือบุคคลใน กนอ. กระทำการใด ๆ โดยมิชอบ

จรรยาบรรณพนักงานและลูกจ้างต่อลูกค้า

 1. พึงให้บริการลูกค้าด้วยความเต็มใจและมีความจริงใจ สุภาพ อ่อนโยน ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ
 2. ให้การบริการลูกค้าด้วยความเต็มใจและสุภาพโดยการแนะนำให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าเมื่อลูกค้าต้องการหรือเมื่อลูกค้ามีปัญหา
 3. มีความจริงใจและรักษาคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้าและไม่สร้างความหวังแก่ลูกค้าในสิ่งที่ กนอ. ไม่สามารถทำได้
 4. ยินดีรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการหรือบุคคลอื่น
 5. พึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากลูกค้าซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัย ไม่เบียดเบียนลูกค้า หรือแสวงหาผลประโยชน์
 6. ให้บริการลูกค้าและผู้ที่มาติดต่อโดยไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ตอบแทน
 7. หากลูกค้านำสิ่งของมามอบเพื่อตอบแทน แต่มีมูลค่าสูง ให้คืนผู้มอบโดยเร็ว และอธิบายเหตุผลที่ไม่อาจรับไว้ได้ กรณีส่งคืนผู้มอบไม่ได้ให้รายงาน กนอ. เพื่อดำเนินการตามที่เห็นสมควร เช่น ส่งมอบให้องค์กรสาธารณกุศล เป็นต้น

จรรยาบรรณพนักงานและลูกจ้างต่อตนเอง

 1. ยึดมั่นในคุณธรรม ไม่แสวงหาตำแหน่ง ความดีความชอบหรือประโยชน์อื่นใดโดยวิธีมิชอบจากผู้บังคับบัญชา หรือจากบุคคลอื่น
 2. ละเว้นจากอบายมุขทั้งปวง ไม่ประพฤติตนในทางที่อาจทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของตนเองและองค์กร เช่น ไม่กระทำตนเป็นคนมีหนี้สินรุงรัง ไม่หมกมุ่นในการพนันทุกประเภท และไม่ประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพ หรือกระทำกิจการใดอันจะกระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือชื่อเสียงของตนเองและองค์กร
 3. พึงประพฤติตนเหมาะสมกับการเป็นพนักงาน กนอ. ทั้งกิริยามารยาท การวางตัว การแต่งตัว เพื่อสร้างความเชื่อถือให้แก่ตนเองและกนอ.
 4. ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งของ กนอ. อย่างเคร่งครัด
 5. รักษาสัจจะ ความจริงใจต่อตนเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม
 6. รู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัตย์ความดีนั้น
 7. อดทน อดกลั้นและอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความซื่อสัตย์สุจริตไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม
 8. รู้จักละวางความชั่วความทุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
 9. เป็นคนตรงต่อเวลา อุทิศเวลาในการปฏิบัติงานให้กับ กนอ. อย่างเสมอต้นเสมอปลาย
 10. พยายามสร้างและรวบรวมผลงานที่ตนทำไว้อย่างเป็นระบบพร้อมที่จะเผยแพร่นำเสนอ หรืออ้างอิงได้เมื่อต้องการใช้ประกอบการพิจารณาหรือปฏิบัติงาน
 11. พึงใช้จ่ายอย่างประหยัดไม่ก่อภาระหนี้สินล้นพ้นตัว รู้จักเก็บออมไม่ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย หรือ ซื้อทรัพย์สินเกินกำลังความสามารถหรือที่มาแห่งรายได้ของตน
 12. ไม่ลุ่มหลงมัวเมาในอบายมุข เช่น เล่นการพนัน ติดยาเสพติด ดื่มสุราเป็นอาจิณ เป็นต้น
 13. ปฏิบัติตนและพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ยึดมั่นในคุณงามความดี ความถูกต้อง ความชอบธรรม มีความกตัญญูต่อ กนอ.
 14. พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความทันสมัย และรู้จักปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา

จรรยาบรรณพนักงานและลูกจ้างต่อผู้ร่วมงาน

 1. พึงรักษาและเสริมสร้างความสามัคคี เคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน งดเว้นการกระทำใดๆ อันเป็นเหตุให้ผู้อื่นเดือดร้อน
 2. ไม่กล่าวร้ายต่อผู้บริหารหรือพนักงานอื่นโดยปราศจากซึ่งมูลความจริง
 3. เคารพในสิทธิของผู้ร่วมงานที่ปฏิบัติงานอยู่ใน กนอ.
 4. ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ โอบอ้อมอารี มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ไม่ปิดบังข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงานและปรับตนให้สามารถทำ งานร่วมกับบุคคลอื่นได้
 5. ให้เกียรติผู้อื่น เช่น ไม่นำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน
 6. หลีกเลี่ยงการนำข้อมูลหรือเรื่องราวของผู้ร่วมงานที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และเรื่องส่วนตัวไปวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือ สร้างความแตกแยก
 7. พึงให้การสนับสนุนเพื่อนร่วมงานอย่างจริงใจ
 8. ให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้เป็นอย่างดี และพร้อมที่จะก้าวหน้าต่อไป
 9. ให้ความอนุเคราะห์และหยิบยื่นความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานที่ต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งอยู่ในวิสัยที่พึงกระทำได้โดยไม่เดือดร้อน
 10. ดูแลทุกข์สุขให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันเมื่อเจ็บป่วยหรือเดือดร้อนตามแต่กรณี
 11. ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มใจโดยไม่ต้องให้ร้องขอ เมื่อเห็นว่าผู้ร่วมงานมีงานจำนวนมาก หรือเป็นงานเร่งด่วนที่จะต้องปฏิบัติให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

จรรยาบรรณพนักงานและลูกจ้างต่อผู้บังคับบัญชา

 1. พึงให้ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชาและผู้ที่มีตำแหน่งที่สูงกว่า
 2. รับฟังคำแนะนำของผู้บังคับบัญชา
 3. เชื่อฟังและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาโดยที่ไม่ ขัดต่อระเบียบข้อบังคับขององค์กรด้วยความวิริยะอุตสาหะให้งานบรรลุผลสำเร็จ
 4. ไม่กระทำตนเป็นปรปักษ์ต่อผู้บังคับบัญชา ปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีสัมมาคารวะ มีความสุภาพต่อผู้มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงกว่า
 5. ไม่รายงานข่าวสารที่เป็นเท็จต่อผู้บังคับบัญชา

จรรยาบรรณพนักงานและลูกจ้างต่อสังคม

 1. พึงให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ช่วยเหลือชุมชนอุทิศตนเพื่อสังคม
 2. พึงอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของสาธารณชนและเพื่อสันติสุขของสังคมโดยรวม
 3. ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนกิจกรรมหรือกิจการใด ๆ ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม