การเปิดการแข่งขันฟุตซอลเชื่อมสัมพันธ์ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ประจำปี 2566

สำนักงาน​นิคม​อุตสาหกรรม​ลาดกระบัง​​(สนล.)

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา​ 09.15 น.​ นายประทีป เอ่งฉ้วน รผก.ปก.1 ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการแข่งขันฟุตซอลเชื่อมสัมพันธ์ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ประจำปี 2566 เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิคมฯ ลาดกระบัง ผู้ประกอบการ และชุมชน รวมทั้งให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง โดยเริ่มมีการแข่งขันระหว่างวัน 12 กุมภาพันธ์ – 28 พฤษภาคม 2566 โดยมี นางสาวอิศริยา แสงเจริญ ผอ.สนล., นางสาวบุพชาติ พุทธิสาร ผอ.สน.อธ., นายสรายุทธ์ ประทีปแก้ว ผอ.สน.อซ.(สภ.) และสมาชิกชมรมฟุตบอล กนอ. เข้าร่วมด้วย ในการนี้ได้เปิดสนามด้วยการแข่งขันฟุตซอลคู่พิเศษ ระหว่างทีมผู้บริหาร กนอ. และ ทีมชมรมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน ณ สนามกีฬา LKB Arena นิคมฯ ลาดกระบัง