วันที่ 28 ก.ย. 2564 นายณัฐวัฒก์ ฤทธิ์เรืองนาม ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมอนุรักษ์แหล่งน้ำเพื่อชุมชนบริเวณคลองบึงบัวและคลองลำตาเสือ ภายใต้โครงการเฝ้าระวังคลองสาธารณะรอบนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ประจำปี 2564 ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส, บริษัท เจม เอนไวรันเมนทอล แมเนจเม้น, ผู้ประกอบการในนิคมฯ และชุมชนโดยรอบนิคมฯ ทั้ง 7 ชุมชน เข้าร่วมโครงการฯ

เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของ Covid-19 จึงมีการปรับกิจกรรมเพื่อลดการรวมตัว ซึ่งในทุกๆปีจะมีกิจกรรมเก็บขยะบริเวณรอบๆคลองและช่วยกันกำจัดวัชพืชในคลอง แต่ในปี 2564 นี้มีการปรับกิจกรรมเป็นการเทน้ำ EM เพื่อสภาพน้ำในคลอง เป็นวิธีการอนุรักษ์สายน้ำอีกวิธีเช่นกัน