ขอเชิญผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการระงับเหตุ สำหรับผู้ประกอบการ ผ่าน Microsoft Teams ในวันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 13.30-16.30 น.