กิจกรรม “คนละต้น” ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่สีเขียวภายในนิคมฯลาดกระบัง ร่วมกันปลูกต้นราชพฤกษ์และต้นทองอุไร บริเวณเขื่อนป้องกันน้ำท่วมด้านทิศตะวันออกของนิคมฯ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเป็นแนวกันชนเชิงนิเวศ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 สนล. ร่วมกับ บริษัท อ๊าร์ท-เสรีนา ปิสตัน จำกัด และหน่วยงานพันธมิตร โดยมีผู้ประกอบการในนิคมฯ ประธานชมรมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ผู้แทนชุมชนโดยรอบนิคมฯ เข้าร่วมประมาณ 120 คน