สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง (สนล.)

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวอิศริยา แสงเจริญ ผอ.สนล. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือในการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง สู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Committee) ครั้งที่ 1/2566 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของปีงบประมาณ 2565 และแจ้งแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566 โดยมีผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการ สถานศึกษา และผู้นำชุมชน เข้าร่วมประชุมพร้อมให้ข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุม 407 สนล.