ประชุมคณะกรรมการความร่วมมือในการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับนิคมฯ ลาดกระบัง สู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Committee)
ครั้งที่ 2/2565

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง (สนล.)

วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวกังสดาล พงษ์สวัสดิ์ ผอ.สนล. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือในการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับนิคมฯ ลาดกระบัง สู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Committee)
ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สนล. เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของปีงบประมาณ 2565 และเพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566โดยมีผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการ สถานศึกษา และผู้นำชุมชน เข้าร่วมประชุม