ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรม (EIA Monitoring)

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น. นายประทีป เอ่งฉ้วน รผก.ปก.1 ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบกำกับดูแลสายงานปฏิบัติการ 1 ของนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ครั้งที่ สนล. 1/2565 โดยมีการนำเสนอผลการติดตามการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในนิคมฯลาดกระบัง ในเดือนมกราคม-ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม สนล.