การประชุมคณะทำงานร่วมเพื่อการบริหารการสูบน้ำในคลองลำปลาทิว ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สนล. นางสาวกังสดาล พงษ์สวัสดิ์ ผอ.สนล. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานร่วมเพื่อการบริหารการสูบน้ำในคลองลำปลาทิว ครั้งที่ 1/2565