ประชุมชี้แจงโครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำและการจัดการแมลงพาหะนำโรค ประจำปี 2565

วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง มอบหมายให้คุณบุพชาติ พุทธิสาร นักบริหารนิคมอุตสาหกรรม 8 เป็นประธานเปิดกิจกรรม โครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำและการจัดการแมลงพาหะนำโรค ประจำปี 2565 พร้อมมอบอุปกรณ์ชุดถังดักไขมันประจำบ้าน ให้กับชุมชนบึงบัว จำนวน 20 ครัวเรือน ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานนิคมฯ ลาดกระบัง