วันที่ 15 กันยายน 2564 ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เป็นประธานเปิดการประชุมตรวจประเมินโรงงานตามโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาวดาวเขียว) ประจำปี 2564 ของบริษัทไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด และบริษัทพีพีทีซี จำกัด โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ภายนอก (ประธานชุมชน) เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สนล. และคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ภายใน (ฝชส. และ ฝสว.) เข้าร่วมผ่าน MS Team