28 กันยายน 2564 ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เป็นประธานการประชุมสรุปผลและปิดโครงการสุขาภิบาลที่พักอาศัย การบำบัดน้ำเสียครัวเรือน และการจัดการแมลงพาหะนำโรค ในปี 2564 ซึ่ง สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ได้จัดกิจกรรมกับชุมชนบึงบัวจำนวน 10 ครัวเรือนที่ตั้งอยู่ริมคลองบึงบัว และร่วมกันจัดทำแผนเพื่อดำเนินโครงการฯต่อเนื่องในปี 2565 ต่อไป