นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 4 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ผอ.สนล.และทีมงาน ผจก.GUSCOและทีมงาน ร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่บจก.ทรูคอเปอร์เรชั่น ตามโครงการยกระดับมาตรฐานการให้บริการสู่ระบบสาธารณูปโภค 4.0 (Faclility 4.0) ในนิคมอุตสาหกรรมที่ กนอ. ดำเนินการเอง ณ ห้องประชุม 407 สนล.