วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น.นายธีรวุฒิ เจริญสุข ผอ.ฝพน. เป็นประธานการประชุมและเยี่ยมชมนิคมฯลาดกระบัง ตามแผนกิจกรรมโครงการยกระดับมาตรฐานการให้บริการสู่ระบบสาธารณูปโภค 4.0 (Facility 4.0) ในนิคมอุตสาหกรรมที่ กนอ. ดำเนินการเอง ณ ห้องประชุม 407 สนล.