มอบของรางวัลและสิ่งของ สำหรับ “โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566”

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง (สนล.)

วันที่ 11-13 มกราคม 2566 นางสาวอิศริยา แสงเจริญ ผอ.สนล. พร้อมทีมงาน สนล. ร่วมส่งมอบของรางวัลและสิ่งของ สำหรับ “โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566” ให้กับ 7 ชุมชน 5 โรงเรียน ที่อยู่โดยรอบนิคมฯ รวมไปถึงชุมชนและโรงเรียนอื่นๆ อีกจำนวน 14 แห่ง โดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา/ของรางวัล/สิ่งของ จากผู้ประกอบการในนิคมฯ ลาดกระบัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ความสำคัญต่อเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคงสืบไป