สัมมนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการ (SHEE DAY)

สำนักงาน​นิคม​อุตสาหกรรม​ลาดกระบัง ​​(สนล.) วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา​ 09.00 น. นางสาวอิศริยา แสงเจริญ ผอ.สนล. เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการ (SHEE DAY) และบรรยายเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแนวทางการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ให้กับผู้ประกอบในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ณ ห้องประชุมวีริศ ชั้น 5 อาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง