“อบรม การดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี 2565”

วันที่ 17 มีนาคม 2565 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง (สนล.) จัดอบรม “การดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี 2565” ให้กับพนักงานสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง, พนักงานบริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด, พนักงานทำความสะอาด, พนักงานรักษาความปลอดภัยและพนักงานบริษัทที่เช่าอาคาร สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 และเป็นการเตรียมความพร้อมในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น และการอพยพกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยมีเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานีดับเพลิงลาดกระบัง เป็นวิทยากร