โครงการกิจกรรมปลูกต้นไม้ “ถนนสีเขียว ลดร้อน รักษ์โลก” ประจำปี 2565

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นางสาวกังสดาล พงษ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เป็นประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรมปลูกต้นไม้ “ถนนสีเขียว ลดร้อน รักษ์โลก” ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่สีเขียวภายในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังและเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อเป็นการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในนิคมฯและสร้างจิตสำนึกให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ร่วมกับ บริษัท GUSCO และ บริษัท GEM โดยมีผู้แทนจากชมรมอุตสาหกรรมลาดกระบังและผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังเข้าร่วมกิจกรรม