โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายการดำเนินงานด้านการยกระดับนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Green Network) ประจำปี 2565

วันที่ 29-30 เมษายน 2565 จัดการสัมมนาและศึกษาดูงานโครงการพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายการดำเนินงานด้านการยกระดับนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Green Network) ประจำปี 2565 ณ ศูนย์ฝึกมีชีวิต กศน.อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้แทนจากชุมชน ผู้ประกอบการ สถานศึกษา สถานพยาบาล และหน่วยงานราชการในพื้นที่เขตลาดกระบัง และมี ผอ.กบม. ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการยกระดับสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ Eco Excellence