สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง (สนล.)

วันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 9.30 น. นางสาวอิศริยา แสงเจริญ ผอ.สนล. เป็นประธานในการจัด “โครงการวันเด็กแห่งชาติและสีสันสิ่งแวดล้อมทางการศึกษา ประจำปี 2566” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างการรับรู้และความเข้าใจในการดำเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ และนิคมอุตสาหกรรม ให้อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา/ของรางวัล/สิ่งของ และจัดฐานกิจกรรมการเรียนรู้​ จากผู้ประกอบการในนิคมฯ ลาดกระบัง ทั้งนี้ มีนักเรียนจาก 5 โรงเรียนโดยรอบนิคมฯ และผู้ประกอบการ เข้าร่วมโครงการจำนวนประมาณ 150 คน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานนิคมฯ ลาดกระบัง