วันที่ 7 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวกังสดาล พงษ์สวัสดิ์ ผอ สนล. เป็นประธานเปิดงานโครงการสุขาภิบาลที่พักอาศัย การบำบัดน้ำเสียครัวเรือนและการจัดการแมลงพาหะนำโรค ร่วมกับบริษัท ซี พี แรม จำกัด ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานนิคมฯ พร้อมทั้งพาชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ เยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสียของนิคมฯลาดกระบัง

*ถังดักไขมันที่ติดตั้งให้กับครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 21 ถังเป็นการลงทุนร่วมกันระหว่าง สนล. กับ บริษัท ซี พี แรม จำกัด*