โครงการ สนล.ห่วงใย ชุมชนปลอดภัย ร่วมใจป้องกัน COVID-19

          2 มิ.ย. 64 เวลา 10.00 น. สนล.ร่วมกับ บ.กัสโก้ ลาดกระบัง บ.เจมฯ และผู้ประกอบการในนิคมฯลาดกระบัง จัดกิจกรรม “โครงการ สนล.ห่วงใย ชุมชนปลอดภัย ร่วมใจป้องกัน COVID-19” เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในชุมชน และโรงเรียนรอบนิคมฯลาดกระบังที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ประกอบด้วยชุมชน 7 ชุมชน และ 4 โรงเรียน โดยร่วมกันมอบหน้ากากอนามัย แจลแอลกอฮอล์ และเครื่องอุปโภคบริโภค