สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง (สนล.) จัดโครงการ “CSR ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชน (เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง) ประจำปี 2565” โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชน โดยรอบพื้นที่ สนล. ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขในการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการเป็นผู้นำการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมครบวงจร ระดับภูมิภาคด้วยนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน โดยมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ด้วยการสร้างสมดุลด้านเศรษฐกิจ (Economy) สังคม (Social) และสิ่งแวดล้อม (Environment) ในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ที่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อหนุนของภาคอุตสาหกรรม สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของคุณธรรมและความโปร่งใส โดยได้ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชน (เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ

 

ครั้งที่ 1 : วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ลงพื้นที่ ชุมชนพัฒนาทิพพาวาส ชุมชนทิวไผ่พัฒนา และ ชุมชนมิตรสัมพันธ์ หมู่ 9

 

ครั้งที่ 2 : วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ลงพื้นที่ ชุมชนวัดสุทธาโภชน์ และชุมชนเลียบคลองมอญ

 

ครั้งที่ 3 : วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ลงพื้นที่ ชุมชนบึงบัว และชุมชนลำพุทรา