หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน

คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร กนอ.02-1

คำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคารฯ

หนังสือแจ้งความประสงค์ก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (กนอ.02/3)

หนังสือรับรองการตรวจสอบงานออกแบบและคำนวณส่วนต่างๆ ของโครงสร้างอาคาร