กนอ.ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส่ ตรวจสอบได้อันเป็นพื้นฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ประกอบการ ผู้พัฒนานิคมฯ ชุมชน ผู้ร่วมทุน หน่วยงานภาครัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ทั้งนี้ คณะกรรมการ กนอ. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับเจ้าหน้าที่ทุกระดับรวมถึงคณะกรรมการการใช้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนกำหนดค่านิยมร่วม ซึ่งประกอบไปด้วย

  1. นโยบายด้านบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กนอ.
  2. นโยบายด้านผู้ประกอบการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  3. นโยบายด้านการบริหารจัดการองค์กร
  4. นโยบายด้านบุคลากรและการเรียนรู้

กนอ. ได้ดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีข้างต้น โดยเน้นประสิทธิภาพ การควบคุม การตรวจสอบ การถ่วงดุล การเปิดเผยข้อมูล ความโปร่งใส ตลอดจนจริยธรรมและจรรยาบรรณ คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกลุ่มต่างๆ และตอบสนองต่อความต้องการ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพและควมเข้มแข็งของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง