การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

เอกสารประกอบแยกตามประเภทของการยื่นคำขอฯ

  • เอกสารประกอบการขอมีถิ่นที่อยู่ฯ ประเภททำงาน

  • เอกสารประกอบการขอมีถิ่นที่อยู่ฯ ประเภทผู้เชียวชาญ

  • เอกสารประกอบการขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

  • เอกสารการขอมีถิ่นที่อยู่ฯ ประเภทมนุษยธรรม

คำแนะนำและแบบฟอร์มสำหรับการยื่นคำขอ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขประกอบการพิจารณา

เอกสารหลักฐานประกอบคำร้อง

งานทะเบียนคนต่างด้าว

การขออยู่ต่อ

ใบสำคัญถิ่นที่อยู่

การเปลี่ยนตราประทับ

บริการอื่นๆ

อื่นๆ